سخن کوتاه

حسن روحانی در پیام خود به مناسبت عید غدیر از جمله می نویسد: «هیچ کس نمی تواند حکومت اسلامی ار از مردم ایران بگیرد». این هم یکی از ترفند بازی های حسن روحانی است که او را باید استاد دگرنمایی و تحریف دانست. اکثریت مردم ایران به این حکومت علاقه ای ندارند و خواهان ادامه آن نیستند. رژیم ایران است که مخالفان رژیم را “دشمن” می نامد و آن ها را به گلوله می بندد و یا حلق آویز می کند تا کسی به مخالفت با رژیم روی نیاورد. آن ها ادامه رژیم خود را بر خون ملت ایران پایه نهاده اند و خود ملت ایران هستند که رژیم آنان را “دشمنان” می نامد، ولی بالاخره این حکومت ظالمان را برخواهند انداخت.
ولی روحانی در ادامه پیامش می نویسد: «تا روزی که صندوق دولت پول دارد و انتخابات برگزار می شود، جمهوری اسلامی با همین قدرت می ماند».
لطفا به روحانی اطلاع دهید که همیشه انتخابات آنها تقلبی بوده و امروز نیز صندوق شان خالی از پول شده است، و بنابراین امیدی به ادامه حکومت نداشته باشند.

—————————————————————————————————————————–
اعدام ناگهانی مصطفی صالحی به جرم شرکت در تظاهرات مردمی آذرماه سه سال پیش، یکی دیگر از اسناد ورشکستگی حکومتی است که ظاهرا خود را بیان کننده آرمان ها و دیدگاه های مردم ایران معرفی می کند، ولی در واقع رژیمی است که پایه های خود را به روی جمجمه فرزندان رشید وطن قرار داده که خواهان نیکبختی و رفاه مردمان کشور خود بوده اند.
خمینی در اوایل به قدرت رسیدن ابراز خرسندی عمیق می کرد که با کمترین خونریزی و قربانی توانسته است قدرت را در ایران به دست بگیرد. بله راست می گفت: شاه فقید ایران نمی خواست خون مردم را بریزد و به نیروهای مسلح دستور داده بود که شکیبانی کامل در پیش گیرند. ولی حکومت کنونی ایران است که به نام اسلام، هزاران تن از مردم ایران را به قتل رسانده و همچنان آماده کشتار است تا شاید بتواند از سقوط و فروپاشی حتمی خود جلوگیری کند – و یا آن را تا آن جا که می تواند به تاخیر اندازد.