سخن کوتاه

در گزارش های امروز از جمله شنیدیم که حکومت اسلامی ایران به دیوان عالی لاهه شکایت برده که ایالات متحده با خروج از برجام و برقراری دوباره تحریم ها و مخالفت با قطع تحریم تسلیحاتی و ادامه سیاست فشار حداکثری علیه رژیم اسلامی، پیمان دوستی بین دو کشور را که پیش ار به روی کار آمدن این رژیم، بین دو کشور امضا شده بود، نقض کرده است.

آن ها در دادگاه پاسخگو باشند به این واقعیت ها که پس جرا در همان ماه ششم به قدرت رسیدن، سفراتخانه آمریکا را اشغال کردند، دیپلماتی های آمریکایی را با زیرپا گذاشتن موازین بین المللی ۴۴۴ روز در گروگان نگاه داشتند و هر روز و هر هفته فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهند و فرمانده سپاه پاسداران تهدید می کند که میزنیم، میکشیم و نیروهای آمریکایی از در عراق بیرون می کنیم؟

آیا از دیدگاه آنان، عملیاتی که فقط چند نمونه آن را یدآوری کردیم، کمال احترام به پیمان مودت بین دو کشور است؟

____________________________________________________________________

سپاهی غلامرضا سلیمانی، در مقام فرمانه نیروهای بسیج، یکی از بازوهای عملیاتی سپاه پاسداران، پز می دهد و می گوید: ما دارای قوی ترین نیزوهای مسلح در دنیا هستیت».

اگر این سلیمانی، آن طور زیاده گویی نکند، چه کسی به نیروهای بسیج که از یک عده غیرنظامی مسلح تشکیل شده و کمترین آموزش های جنگی را گذرانده است، نگاهی خواهد انداخت.

دریک چیز این غلامرضا سلیمانی راست می گوید و آن این که سپاه و بسیج از نظر بیرحمی و سرکوب و کشتار بیگناهان و شهروندان، در دنیا نظیر و بدیل ندارند.