سخن کوتاه

إآخوند ابراهیم رئیسی که خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آماده می سازد، در سخنان امروز خود (چهارشنبه) گفت: تحریم های اقتصادی آمریکا علیه حکومت اسلامی ایران و رژیم حزب بعث سوریه، یک جنایت علیه بشریت است.
برای رئیس قوه قضائیه توضیح دهید که هدف تحریم های آمریکایی آن است که رژیم ایران پولی برای ادامه برنامه های جنایتکارانه اتمی و موشکی و دادن پول به گروه های آدمکش اسلامی و عربی و فلسطینی نداشته باشد – و این، خدمت به بشریت است.
به موازات آن، تحریم های اقتصادی علیه سوریه به آن علت است که ار کشتار مردم و تولید جنگ افزار شیمیایی دست بردارد، و این – خدمت به بشریت است.
جنایت علیه بشریت، آقای آخوند ابراهیم رئیسی، موقعی است که رژیم پول نان و آب ملت ایران را صرف ترور و اتم و موشک می کند. این، جنایت علیه بشریت است!