سخن کوتاه

اتهاماتی که به دکتر ملک زاده معاون پیشین وزارت بهداشت وارد می کنند نشان می دهد که استبداد  و دروغپردازی و پنهان نگاه داشتن واقعیات از اطلاع همگان، نه تنها در امور سیاسی و نظامی و اقتصادی و اجتماعی -ریان دارد، بلکه به صحنه پزشکی و درمان نیز، از دیرباز رخنه کرده است. بر دکتر ملک زاده خشم گرفته اند که چرا در مورد شمار قربانیان کورونا، تعداد آلوده شدگان و نقشه جغرافیایی شیوع این ویروس را در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار داده و آبروی این رژیم دروغگو را برده است.

حالا، به خاطر این افشاگری ملک زاده، نه تنها او را از مقام خود برکنار کرده اند، بلکه برخی نمایندگان مجلس خواستار محاکمه و مجازات او هستند، و او را به دادن اطلاعات محرمانه به کشورهای دشمن متهم می سازند که در شرائط جنگی، مجازات آن، تیرباران است.  تا “دشم”

برای مقامات دروغپرداز رژیم، کورونا نیر صحنه جنگ است و به سازمان جهانی بهداشت نیز باید دروغ گفت، تا “دشمن” به اشتباه افتد.