سخن کوتاه

دکتر حسن فریدون، و یا به اسم کنونی او آخوند حسن روحانی، خیلی لطف کرده اند، هنگامی که دستور داده اند به علت شیوع ویروس کورونا و مرگ و میری که در میان ایرانیان به راه افتاده و بیکاری و گرسنگی مردم، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان کمک مالی به مردم پرداخت شود. روزگاری بود که با ۱۲۰ هزار تومان، در ایران می شد یک قصر سلطنتی خرید.

ولی آخوند حسن روحانی آیا می داند که در ایران امروز با یک  بسته اسکناس ۱۲۰ هزار تومانی، چه چیزی  می شود خرید. اگر نمیداند، بداند: کمتر از پنج کیلوگرم خیار، کمتر از دو کیلو گوشت و حتی کمتر از مبلغ لازم برای خرید یک بسته پوشک نوزادان. پس، این آقای حسن روحانی و کل حکومت اسلامی در ایران، چه گلی به سر مردم ایران زده اند؟

_______________________________________________________

حسن روحانی امروز (پنجشنبه) از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد که بیایند و در ایران سرمایه گذاری کنند و از آن ها استقبال گرم به عمل خواهد آمد. مگر حکومت اسلامی ایران، امارات عربی متحده است که در آن جا امن و امان برقرار است، نظم و عدالت وجود دارد و سپاه پاسدارانی حضور ندارد که به بهانه های مختلف بر اموال مردم دست اندازد و سیاستمداران فاسدی وجود ندارند که مرتبا بخواهند از این و آن، رشوه بگیرند.

مگر سرمایه داران خارجی، مریض هستند و بیایند در حکومتی سرمایه گذاری کنند که فردا ممکن است فرو پاشد و همه فرمانروایان آن دزد و چپاولگر هستند و سپاه پاسداران بر بیش از نیمی از اقتصاد کشور تسلط دارد و اجازه هیچ فعالیت آزاد اقتصادی را نمی دهد؟

اول آمدند پس اندازهای مردم را با کمک سازمان های پس انداز ربودند و سپس پیشنهاد فروش نفت به بازار خصوصی را دادند و بدنبال آن به دزدی از راه فروش سهام به مردم پرداختند و اوراق قرضه ای چاپ کردند که هیچکس به آن اعتماد نکرد و اکنون، آب در هاون می کوبند و به سرمایه گذاران خارجی التماس می کنند که بیائید و در کشور ما سرمایه گذاری کنید.

مگر آن سرمایه داران، عقلشان را از دست داده اند؟