سخن کوتاه

در اخبار امروز (پنجشنبه)  آمده است که رژیم ایران، حقوقدان خانم نسرین ستوده را که به عنوان نماد راستین پیکار در راه آزادی های مدنی در ایران شهرت یافته، با آن که به ویروس کورونا مبتلا گردیده، به زندان باز گردانند. کیست نداند که زندان های رژیم ایران، و به ویژه زندان های سیاسی، به کانون این ویروس خطرناک مبدل گردیده است.

ابتدایی ترین اصل حقوق انسانی ایجاب می کرد که رژیم نسرین ستوده را آزاد سازد و نه آن که از حبس خانگی، به زندان پر ازکورونا منتقل کند. رژیم با این شیوه ضد بشری، می خواهد یک پیکارگر دلاور رهایی ایران را با انسانی ترین شیوه از سر راه بردارد.

بیاد آوردیم که سال گذشته، با آغازشیوع کورونا، رژیم ایران دو پای خود را توی یک کفش کرده و از اسرائیل خواستار آن شده بود که تروریست های زندانی فلسطینی  را آزاد کند تا مبادا کورونا بگیرند. ولی اکنون خود حکومت تروریست پرور ایران است که یک بانوی بیدفاع را عامدانه به کام مرگ می فرستد