سخن کوتاه

رژیم اسلامی در ایران، همیشه هر وسیله ای را که موجب پیشبرد آن می شود مورد حمایت قرار داده، ولی از لحظه ای که همان وسیله به زیان حکومت تغییر جهت داده، در صدد سرکوب آن برآمده است. به عنوان مثال، خمینی پیش از آن که به قدرت برسد، تلویزیون را حرام می دانست و حکومت پیشین را به تلاش برای فاسد کردن مردم از طریق نمایش برنامه های تلویزیونی متهم می ساخت. ولی خود، اکنون بزرگترین بهره برداری تبلیغاتی را از تلویزیون می کند.
در این روزها، دانشجویان در سراسر ایران، سالروز خیزش دانشجویان در سال های نخست به قدرت رسیدن رژیم سرکوبگر گرامی می دارند. در جریان آن اعتراض های گسترده، خامنه ای که اصرار میکرد رژیم در آستانه فروپاشی قرار گرفته، گفته بود “بگذارید دانشجویان علیه من هم شعار دهند، با آنها کاری نداشته باشید». ولی امروز اگر کسی نسبت به خامنه ای کوچکترین حرف مخالفی بزند، به زندان می افتد و شکنجه می شود.
آن ها در سال نخستین به قدرت رسیدن، یک رشته تظاهرات فریبکارانه، زیر نام “همبستگی حوزه و دانشگاه” برگزار کردند – با این ادعا که دانشجویان و طلبه در حمایت از رژیم، دست اتحاد داده اند.
ولی روزی که دانشجویان بیدار شدند و خود موجودیت رژیم را هدف گرفتند، ماموران جنایتکار رژیم، آن ها را از بالکن خوابگاه دانشجویی به پایین پرتاب کردند.
بعد هم برای آن که پیکار دلاورانه دانشجویان در راه آزادی ملت ایران را خدشه دار سازند، آمدند و گروهی را با نام “دانشجویان بسیجی” برپا ساختند تا با قلدری و در دست داشتن چماق، جنبش جوانان فرهیخته ایران را سرکوب کنند.
اما امروز، دانشجویان ایرانی و همه ملت ایران به این ترفند پی برده و به رژیم پشت کرده اند.

—————————————————————————————————-

پیشتر گفتیم که هر چیز در حکومت اسلامی ایران، ارزش دوگانه دارد: اگر به طرفداری از رژیم باشد تشویق می شود و حکومت به آن افتخار می کند. ولی اگر در جهت معکوس منافع رژیم باشد، به شدت سرکوب می شود.
از سال ها پیش لطیفه ای در بین ایرانیان رواج داشت که می گفت: رهبر حکومت اسلامی ایران و رئیس جمهوری آمریکا با هم بحث می کردند که در کدامیک از این دو کشور دموکراسی واقعی برقرار است. طرف آمریکایی گفت: آزادی در ایالات متحده آنقدر گسترده است که افراد می توانند در برابر کاخ سفید گرد آیند و علیه رئیس جمهوری به شعار دادن بپردازند. خمینی گفت: اگر این را شاخص دموکراسی قرار می دهید، در حکومت اسلامی ایران آزادی گسترده تری برقرار است زیرا همگان می توانند در میدانی گرد آیند و فریاد مرگ بر آمریکا سردهند و نه تنها مجازات نخواهند شد، بلکه جایزه هم خواهند گرفت.