سخن کوتاه

با رفتارهایشان نشان می دهند که جان آدمی برایشان هیچ اهمیتی ندارد. ادعا می کنند که پیشرفته ترین کشورهای دنیا را در ساخت واکسن ضد کورونا پشت سر گذاشته اند و واکسنی که درست کرده اند، از واکسن ساخت فایزر و همه کارخانه های داروسازی جهان برتر است و حتی خواهند توانست آن را صادر کنند. آنقدر گستاخ هستند که پیش از انجام آزمایش های بالینی، می گویند ساخت واکسن را آغاز کرده اند. حالا اگر آن را تزریق کنند و هزاران انسان بمیرند و یا به انواع عارضه ها مبتلا گردیده و فلج شوند، چه مانعی دارد؟ مهم آن است که بنیاد وابسته به فرمان امام، به این بهانه ده ها میلیارد تومان دیگر از بودجه ملت ایران را به جیب بزند.
چنین رفتار وحشیانه ای در هیچ کشور جهان سابقه ندارد و این رفتار، مفهوم کامل جنایت جنگی است که دعا کنیم عاملان آن روزی کیفر اعمال خویش را پس بدهند.

————————————————————————————————

فشا کردند که یک نهاد امنیتی حکومت بر بخشی از زمین های ملی مسلط شده و آن را به نام اعضای خود کرده اند. سخن از افرادی تحت عنوان ماموران امنیتی استان قزوین است که بر هشتاد هکتار از مرغوبترین زمین ها که “نیاوران قزوین” نام گرفته، به نام خود کرده اند. پیشتر نیز اعلام شده بود که اداره اوقاف اسلامی نقاط گسترده ای از اراضی مرغوب ایران را به نام خود مصادره کرده است. دارند ایران را چپاول می کنند و نه تنها پول های ملت را غارت کرده اند، بلکه اکنون می خواهند زمین های میهن را نیز لقمه لقمه قورت بدهند