سخن کوتاه

رسانه های وابسته به رژیم در ایران امروز نوشتند که یک خبر خوش دارند و آن این که رئیس ستاد اجرای فرمان امام، یعنی همان نهادی که تحت نظر بیت رهبری است، فرموده اند که واکسن ضد کورونا در ایران به زودی تولید می شود و ایران از این نظر خودکفا خواهد گردید.

به این آقای محمد مخبر بگویید که این مژده را هفته پیش از زبان حسن روحانی شنیدیم، خبر تازه ای نیست. ولی روحانی گفته بود که رسیدن به مرحلۀ تولید واکسن و قرار دادن آن در اختیار مردم، هنوز بین سه ماه تا شش ماه فاصله وجود دارد. واکسن ایرانی هنوز به نتایج قطعی نرسیده است و معلوم نیست که حتی اگر قابل استفاده باشد، چه شماری از آن را می توان در ایران تولید کرد.

به علاوه، این آقای محمد مخبر که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام است، چه اختیاراتی دارد که پا در کفش رئیس جمهوری و وزارت بهداشت کند، و از این گونه مژده های بی اساس به مردم دهد؟

تنها هدفشان پرده پوشی از اهمال و ندانم کاری رژیم در تامین واکسن های مطمئن ساخت آمریکا و بریتانیا می باشد.