سخن کوتاه

روزنامه اطلاعات چاپ تهران، که معمولا از انتشار مطالب جنجالی که موجب خشم حکومت شود دوری می جوید، در شماره امروز خود نوشته است: این همه قسم حضرت عباس نخورید، بلکه بیائید و واکسن ضد کورونا وارد کنید.
آمار بین المللی نشان می دهد که رژیم ایران از نظر درصد افرادی که واکسینه شده اند، در پایین ترین درجه کشورها قرار دارد و شمار واکسینه شدگان هنوز حتی به یک درصد جمعیت هم نمی رسد.
ولی این واقعیت تلخ مانع آن نشد که فرد گزافه گویی به نام آخوند حسن روحانی، روز گذشته ادعا کند که دستاوردهای رژیم در مبارزه با کورونا آنقدر درخشان است که باید در کتاب های درسی نوشته شود.
واقعا، سران رژیم ایران باید چقدر گستاخ باشند، و یا چقدر مردم را زود باور تصور کنند که چنین یاوه هایی را تحویل آنان بدهند.
بی دلیل نیست که روزنامه اطلاعات، خطاب به رژیم می نویسد: قسم حضرت عباس را کنار بگذارید و به فکر تهیه واکسن باشید.