سخن کوتاه

سپاهی حسین دهفان، احمدی نژاد را “در مسجد” می نامد که نه می توان آن را کند و نه آن را سوزاند. رئیس جمهوری پیشین رژیم که محبوب رهبر بود، اکنون موی دماع خامنه ای شده و افشاگری های او آبرویی برای حکومت باقی نگذاشته است

2 دیدگاه‌

Comments are closed.