سخن کوتاه

هنگام آن رسیده که محمد جواد ظریف را به دبستان دیپلماسی بفرستند که کمی منطق و استدلال یاد بگیرد. زیرا همه استدلال هایی که او تا کنون در دفاع از حکومت ایران و در رد اتهامات بین المللی علیه رژیم ارائه کرده، در سطح کودکستان بوده است.  ظریف در آخرین سخنان خود ادعا می کند که اگر سرویس امنیت خارجی اسرائیل (موساد) در کشف توطئه تروریستی رژیم در دانمارک دست داشته، اطلاعات دروغ داده و قصدش گمراه کردن دولت های اروپایی درباره نیات رژیم ایران بوده است.  از دیدگاه ظریف، یا درست تر بگوئیم، از دیدگاه رژیم دینی ایران، سرویس های امنیتی دانمارک و آلمان و اتریش و فرانسه و کلِ جهان، آنقدر ساده لوح هستند که اطلاعات باصطلاح دروغ موساد را جذب می کنند و به گمراهی کشیده می شوند.  درباره ملت ایران نیز همین استدلال را به کار می برند و هرگاه که مردم به صحنه می آیند و تظاهرات می کنند، آن را به موساد و سهیونیسم نسبت می دهند.  لطفا ظریف را به دبستان دیپلماسی بازگردانید!