سخن کوتاه

خامنه ای در آخرین سخنرانیش، ادعا کرد که آمریکا در حال افول است و این حکومت اسلامی ایران است که روز به روز شکوفاتر و موفق تر می شود.  او همین یکی دو هفته پیش برنامه ای انتشار داد که به موجب آن، تا پنجاه سال دیگر، حکومت ایران یکی از هفت کشور پیشرفته جهان خواهد بود.  می گویند مردی پیش ثروتمند ده رفت و از او تقاضای وام کرد و گفت که ده برابر آن را در ظرف پنج سال به او باز خواهد گرداند. ثروتمند پرسید چه تضمینی وجود دارد که تو به تعهد خود عمل کنی. گفت الاغ را پیش تو به امانت می گذارم که پنج سال دیگر آن را سالم به من بازگردانی. پول را گرفت و الاغش را به امانت گذاشت و از پیش ثروتمند بیرون آمد. از او پرسیدند: چگونه جرات کردی چنین تعهدی بدهی؟ گفت: نگران نباشید. تا پنج سال دیگر، یا الاغم می میمرد و یا آن ثروتمند به رحمت ایزدی می پیوندد. حالا صحبت از وعده پنجاه ساله خامنه ای و سرنوشت رژیم است!