سخن کوتاه

ایران یک کشور ثروتمند است که مردمانی باهوش و سخت کوش دارد و اگر از رهبرانی نیز برخوردار بود که دلشان برای ملت بسوزد و دانش و تجربه لازم را می داشتند، ایران در ردیف پیشرفته ترین کشورهای دنیا قرار می گرفت. ولی چه می شود کرد که رژیم سیاست گذاپروری در پیش گرفته و می کوشد مردم را محتاج بار بیاورد، تا بهتر بتواند آن را مطیع و وابسته به خود سازد.    امروز (دوشنبه) اعلام شد که دولت بزودی بسته های خوراکی توزیع می کند. این بسته ها شامل پنیر و روغن و آدوقه های دیگر خواهد بود که در مرحله نخست به شماری از کارمئندان دولتی داده می شود و قرار است که بعدا بین دیگران نیز توزیع شود. در کشور ثروتمند ایران، فقر را در ابعاد گسترده رواج داده اند و اکنون می خواهند شرافت و غرور ایرانیان را فدای کمی پنیر و چای و روغن سازند.  خودشان، از گذائی به قدرت رسیده اند و می خواهند ملت ایران را به گذایی بکشانند.