سخن کوتاه

مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه) یک جلسه محرمانه برپا ساخته تا بررسی کند که چگونه می توان حکومت ایران را از ورشکستگی اقتصادی نجات داد.  این مهم، یک راهکار ساده دارد که اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن توجه کنند، ایران از بحران بیرون می آید و دوباره در مسیر ترقی و شکوفایی قرار خواهد گرفت.  نسخه ساده آن است که مقامات ارشد رژیم، دزدی های خود را متوقف کنند و از غارت بین المال دست بردارند. دوم آن که رژیم دخالت های استعماری خود در کشورهای همسایه را متوقف کند. این اقدام باید دارای دو مرحله باشد. یکی توقف دخالت های جنگی رژیم ایران در کشورهای همسایه و دیگری قطع کمک های مالی به سازمان های ترور. همچنین باید هدر دادن پول مردم ایران در ساخت موشک های جنگی و برنامه های اتمی متوقف گردد.  آنوقت، تحریم های آمریکا نیز باطل خواهد گردید و ایران دوباره در مسیر شکوفایی و پیشرفت قرار خواهد گرفت.  آیا از میان نمایندگان مجلس، در جلسه غیرعلنی امروز، کسی چنین شهامتی دارد که این برنامه را مطرح سازد؟