سخن کوتاه

در اخبار رادیو پیام اسرائیل خواندید که زنان د اسرائیل همایش بین المللی صلح برگزار می کنند و شعارشان آن است که “ما زنان، بهتر از شما مردان، می توانیم صلح را برقرارکنیم”.همچنین دختران سرباز در اسرائیل به پیروزی دیگری دست یافته اند  و آن، خدمت روی ناوچه های موشک انداز ارتش دفاعی اسرائیل است. یک خبر دیگر را نیز در رابطه با توانایی های شگرف زنان بشنوید و آن این که در جمهوری اسلوانی در اروپای شرقی، یک بانو به ریاست ستاد کل ارتش گزیده شده است. یعنی از این پس همه امیران ارتش اسلوانی و سربازان باید از دستورات یک بانوی ۵۵ ساله به نام خانم اِلنکا آرمانِک اطاعت کنند. تنها، در حکومت اسلامی ایران است که زن را چنان موجود ذلیل و عقب مانده ای می دانند که حتی به او اجازه نمی دهند وارد ورزشگاه بشود.