سخن کوتاه

حسن روحانی، احتمالا در این روزها تنش به تن احمدی نژاد خورده است. زیرا از یک سو به تقلید از وی، به سفرهای استانی دست زده و از سوی دیگر، مرتبا دروغ تحویل مردم می دهد و می کوشد آنان را با وعده های توخالی دلخوش سازد. روحانی که هیچگاه در داخل حکومت تندرو و تعصب گرا پشتیبانی نداشت، حالا می کوشد دل مردم را به دست آورد.او در اخرین نطق خود ادعا کرد که دانشگاه های حکومت ایران، از نظر تامین آزادی بیان دانشجویان، بهترین دانشگاه های دنیاست.  او حتما راست می گوید. یادتان هست که چگونه توی دانشگاه ها ریختند و دانشجویان را از بالکن به پائین پرتاب کردند و صدها نفر از آنان را سخت مضروب و سپس بازداشت کردند؟ برای دکتر حسن فریدون و آن دکترای کذایی، آخر دروغ که شاخ و دم ندارد.