سخن کوتاه

معلوم می شود که سران حکومت ایران، حتی حساب کردن هم بلد نیستند. آخوند خامنه ای دو سال قبل “پیش بینی” کرده بود که “اسرائیل ۲۵ سال دیگر نابود می شود” و حالا آخوند احمد خاتمی نیز همان ۲۵ سال را تکرار می کند.
شاید هم حرف مرد یکی است و ۲۵ باید تا ابد همان ۲۵ سال بماند!