سخن کوتاه

معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، خانم لَعیا جُنیدی، که اسمش کاملا عربی است، در آخرین سخنان خود فرموده اند که تحریمهای اقتصادی ایالات متحده، از مَنظَر اخلاقی و حقوقی، غیر قانونی است. آمریکا می گوید که هدف تحریم ها خشکاندن منابع درآمد رژیم ایران است، تا پول نداشته باشد به تجاورکاری در منطقه ادامه دهد و برنامه های موشکی و اتمی خود را دنبال کند. کجای این استدلال غیر اخلاقی و غیر قانونی است؟  شما می خواهید دیگران را نابود کنید و آن ها حق دارند از خود دفاع کنند.  به خانم لعیا باید گوشزد کرد که غیراخلاقی و غیرقانونی، رفتار حکومت ایران است که مخالفان خود را در زندان می کشد و کارگران اعتصابی را به زندان می افکند و آن ها را کتک می زند و بعد هم به سازمان های ترور پول می دهد که آدم بکشند و خودش هم در سوریه و یمن و کشورهای دیگر به کشتار مردمان ادامه می دهد.