سخن کوتاه

حسن روحانی با سیستم ولایت فقیه سخت مخالف است و آن را بخشی از اسلام و اسلام شیعه تلقی نمی کند. این ارزیابی را باور نداردید؟ پس به سخنان روز گذشته روحانی گوش کنید که چنین گفت: «فکر می کنیم از آسمان اختیاراتی داریم که م یتوانیم به زمینیان هر فرمانی بدهیم.»روحانی در ادامه سخنانش افزوده گفت: «خبر، این طور نیست، با تحمل کاری درست نمی شود».این سخنان روحانی تنها یک خوانش دارد و آن این که اندیشه ولایت فقیه یک اندیشه باطل است و ولی فقیه نیز از آسمان حکم نگرفته و این اختیار را ندارد که هر فرمانی که بخواهد، خطاب به مردمی که ظاهرا صعیر محسوب می شوند، صادر کند. در یک کلام، آقای خامنه ای باید این پیام روحانی را درک و جذب کند. ولی روحانی تنها فرد مذهبی نیست که این چنین آشکار، اندیشه ولایت فقیه را مردود می داند و علی خامنه ای را فردی بی کفایت برای اداره امور ایران تلقی می کند.