سخن کوتاه

هراندازه وضع مالی حکومت در ایران مشکل و مشکل تر می شود، شکاف در داخل طبقه حاکمه گسترده تر می گردد/ این جناح می کوشد گناه أوضاع را به گردن آن جناح بیاندازد و گویا، دیوار حسن روحانی از همه کوتاه تر است. آخوند نوری همدانی که یکی از تندروترین شخصیت های رژیم محسوب می شود، می پذیرد که در حکومت ایران فقر و محرومیت در ابعاد گسترده شیوع یافته است. ولی او می گوید “چرا مسؤولان، به حال مردم رسیدگی نمی کنند؟  پرسش آن است که مسؤولان در حکومت ایران چه کسانی هستند؟ آیا شخصی رئیس جمهوری، یعنی حسن روحانی، که آخوند محمد خاتمی سال ها پیش گفته بود که رئیس جمهوری، یک تدارکاتچی بیشتر نیست؟ ویا، فرد مسؤول شخص خامنه ای و سپاه پاسداران وگروه آخوندهای متعصب هستند که مرتبا فریاد مرگ بر آمریکا سرداده و ادعا کرده بودند که آمریکا به گفته آنان، “هیچ غلطی نمی تواند بکند”؟