سخن کوتاه

در زبان فارسی می گویند که دروغ شاخ و دم ندارد. در آلمان، هیملر که وزیر تبلیغات هیتلر بود، می گفت که دروغ هر چه گنده تر باشد، مردم زودتر آن را باور می کنند – مثلا مثل این که در آستانه آمدن خمینی به ایران، شایع کرده بودند که عکس او در کره ماه دیده می شود. ولی امروز، با خمینی و آن دروغ بزرگ کاری نداریم، بلکه می خواهیم خبری را از خبرگزاری تسنیم، درباره دستاوردهای چهل ساله رژیم نقل کنیم که می نویسد: یک خبر افتخخارآمیز و خوشحال کنند.  کدام خبر افتخار آمیز و خوشحال کننده؟ این که به نوشته تسنیم، ایران، در چهل سال حکومت اسلامی، سریع ترین رشد و شکوفایی را در جهان داشته و پنجاه پله جلو آمده است. بر هرچه دروغگوست، لعت!