سخن کوتاه

آخوند حسن روحانی، در واکنش به نطق ترامپ که حکومت اسلامی ایران را یک موجودیت تروریستی خواند، گفت که آمریکا می خواهد ایران را به چهل سال پیش باز گرداند.  این، تها ، قصد آمریکا نیست، بلکه خواست قلبی درصد بزرگی از ملت ایران است که وظنشان به چهل سال پیش باز گردد تا مانند آن دوران، گوشت و مرغ به وقور یافت شود، بیکاری نباشد و دولت کارگر ساده را همچنان از کشورهای خارجی وارد کند. دزدی های کلان نباشد و پول ملت ایران صرف اتم و موشک و تررویست های چپ و راست، فلسطینی و اسلامی نشود.  ملت ایران شعار می دهد: آمریکا، ترا به خدا، ایران را هرچه زودتر به چهل سال پیش بازگردان. دستت درد نکند!