سخن کوتاه

در کشورهای متمدن جهان، هرکس با دختری که هنوز به سن هیجده سالگی نرسیده همخوابی کند، مرتکب جرم وخیمی گردیده و باید سال ها به زندان بیافتد. سن بلوغ در این مورد هیجده سال تعیین شده و تخلف از آن مجازات سنگین دارد. ولی در حکومت اسلامی ایران، کودک همسری، یک پدیده رایج است. البته خانم معصومه ابتکار ادعا می کند که موارد آن بسیار کم است. ولی او دروغ می گوید زیرا آخوندهای ایرانی برای ترویج آن، به تبلیغات دینی گسترده ادامه می دهند. سخن از دخترانی است که حتی ۹ سال سن دارند و به جای عروسک بازی، باید به مرد نکره ای که شاید سن پدر بزرگشان را دارد، تَمکین کنند. حسن روحانی در این هفته گله کرده بود که آمریکا می خواهد ایران را به چهل سال پیش باز گرداند. ایکاش این کار هرچه زودتر انجام شود، زیرا در آن دوران، پدیده کودک همسری، اکیدا ممنوع بود.