سخن کوتاه

سپاهی یحیی رحیم صفوی، همان فرمانده بی کفایتِ پیشینِ سپاه پاسداران، ادعا می کند که تا پنجاه سال دیگر، شیوه حکومت اسلامی ایران چهانگیر می شود و همه ملت های دنیا به آن اِقتدا خواهند کرد. البته این پرسش مطرح است که اگر رژیم ایران چنین آش دهن سوزی است، پس چرا در ظ رف چهل سال گذشته، حتی یک کشور و یک ملت به آن ها نپیوست و امروز در دنیا این چنین تنها و بیکس و منزوی و مطرود هستند!   بعدش هم اعلام می کنند که خامنه ای بزودی برنامه جامعی برای چهل سال آینده ارائه می دهد. احتمالا چیزی شبیه وصیت نامه خمینی می خواهد منتشر سازد.  قاچ زین را به چشم دیده ایم که چطور با ناشیگری می گیرند. اسب سواری، دیگر، پیشکششان!