سخن کوتاه

محمد جواد ظریف که از بیروت دیدن می کند، دست در دست حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان، با لبخند و ابراز خرسندی، افتخار می کنند که توانسته اند اسرائیل را از حمله به خاک لبنان بازدارند.  ظاهرا آن ها تصور می کنند که با رجزخوانی نصرالله که گفته بود اگر اسرائیل به نیروهای وابسته به ایران و حزب الله در سوریه حمله کند، با مجازات و واکنش تعرضی روبرو خواهد شد، ارتش اسرائیل را از ادامه حملت بازدشاته اند و خطر حمله اسرائیل به لبنان برطرف شده است.  این یک نمونه دیگر از پیروزی های خیالی رژیم ایران و تهادهای وباسته به آن است.   خودتان قضاوت کنید که این تصور ظریف و نصرالله تا چه می تواند درست باشد؟ همین امروز بود که سوریه از حمله جدید اسرائیل در خاک آن کشور خبر داد.