سخن کوتاه

انقلاب اولشان را به فاجعه کشاندند و اکنون خامنه ای در اوج درماندگی و تحریم و بی پولی، از “انقلاب دوم” سخن می گوید که شاید امیدی در دل مردم ایجاد کند و آن ها را از تلاش برای برانداختن رژیم بازدارد.

حکومت به تبلیغات گسترده ای دست زده تا این ترفند جدید رژیم را به مردم ایران عرضه کند. یکی از مبلغین آن شریعتمداری مدیر مسؤول روزنامه دولتی کیهان تهران می گوید “دشمن سعی می کند که ما ندانیم در کدام نقطه ایستاده ایم و این در حالی که بیانیه رهبر معظم انقلاب در بیانیه بی نظیر انقلاب دوم، می گویند که ما در بلندای تاریخ هستیم.

حتما منظور شریعتمداری از “بلندای تاریخ” این واقعیت است که رژیم اکنون در عمق بیچارگی و بحران اقتصادی و فروپاشی حکومتی قرار دارد. سرکردگان حکومتی که ادعا می کند اسرائیل را با شلیک چند موشک ویران خواهد کرد، این اوج درماندگی و ناتوانی و مصیبت خود را نیز “بلندای تاریخ” می نامد.

فقط مواظب باشند که از آن “بلندا” به زمین سقوط نکنند