سخن کوتاه

آقای رضا تابش نماینده اَردَکان در مجلس شوریا اسلامی، می گوید که “ای مردم، ما از شما پوزش می طلبیم”. چرا پوزش می طلبند؟

آقای رضا تابش در پاسخ می گوید که صدای شکسته شدن استخوان مردم زیر فشار اقتصادی به گوش می رسد و می گوید “از شما عذر می خواهیم که نتوانسته ایم مناسب با تعهداتمان نسبت به ملت عمل کنیم».

به این آقای رضا تابش بگوئید که رژیم ده ها و شاید صدها پوزش به مردم ایران بدهکار است. در همه امور! ولی بهتر است به عجز و ناتوانی خود اعتراف کند و کار را به دست کاردان بسپارد!