سخن کوتاه

کشورهای دنیا بیایند و شیوه مدبریت و مملکت داری را از رژیم ایران یاد بگیرند. چقدر بد است که در کشورهای دیگر، قوه قشائیه فقط در امور محاکمه و مجازات دارای اختیارات است و مجلس فقط قانونگذاری می کند و سیاست کشور توسط رئیس جمهوری منتخب تعیین و اجرا می شود و ارتش و نیروهای مسلح حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و از فعالیت بازرگانی و اقتصادی نیز منع شده اند.

بروند و از حکومت ایران یاد بگیرند که تفکیک قوا وجود ندارد و رئیس قوه قضائیه به خود حق می دهد در همه امور سیاسی و مدیریتی کشور دخالت کند و رهبر رژیم که موظف نیست به هیچکس حساب پس دهد، برنامه ریزی اقتصادی را به عهده رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقتننه می گذارد که به رئیس قوه مجریه دستور دهند چه نوع برنامه اقتصادی تهیه کند تا کشور از بحران مالی بیرون آید.

دیگران بیایند و شیوه کشورداری را از رژیم ایران یاد بگیرند.