سخن کوتاه

سخنان عبدالکریم سروش در تحسین از خمینی، در میان ایرانیان و به ویژه در شبکه های اجتماعی آتش بزرگی برانگیخت و او مورد حملات شدید قرار گرفت. سروش که روزگاری اندیشه پرداز رژیم محسوب می گردید، ولی به آمریکا نقل مکان کرده است، در آخرین سخنرانی خود روح الله خمینی را تنها رهبر باسواد ایران در طول تاریخ توصیف کرده بود.

منشه امیر در یک تفسیر سیاسی، اخیرا نوشته بود که ممکن است خمینی در علم فقه و شریعت دارای معلومات بود. ولی بی تردید در امر کشورداری و درک روابط بین المللی، نمره او صفر بود و هیچ سوادی در این زمینه ها نداشت.

وانگهی، رضاظاه که می گویند بی سواد بود، ایران را آباد کرد و فرزندش این رسالت را ادامه داد. اما خمینی، که سروش ادعا می کند که باسواد بود، ایران را ویران کرد و ثروت ملی را به باد داد. آیا می شود چنین فردی را تحسین کرد؟