سخن کوتاه

شما که اخبار را از نزدیک دنبال می کنید، حتما متوجه این نکته شده اید که سپاه پاسداران، تقریبا هر ماه و گاهی هر هفته، از طراحی و تولید جنگ افزارهای تازه ای خبر می دهند و به آن افتخار می کنند.

ولی آیا آن ها در این چهل سال، برای بهیود خدمات درمانی و آموزشی ایران چه کرده اند؟

هرچه بیشتر موشک می سازند، مردم ایران را فقیرتر می کنند و بعد می روند و دست گدایی به سوی روسیه دراز می کنند تا به ایران که یکی از غنی ترین منابع طبیعی دنیا را دارد، چند میلیارد دلار قرض بدهد. چشم ناصرالدین شاه روشن که او هم از روسیه تزاری قرض کرد و بیاد داریم که چه امتیازاتی بزرگی را ارزانیِ روسیه کرد.