سخن کوتاه

در حکومت اسلامی ایران مهر بد است و ستیز خوب است. دوستی بد است و دشمنی مباح است. ابراز محبت جرم است و ابراز تنفر آزاد است و هر کس از این دستور پیروی نکند، گناهکار شناخته شده و تنبیه خواهد بود.

ولی دستگیری یک دختر و پسر در ایران که در یک پاساژ و در حضور دوستان و عابران به یکدیگر ابراز عشق کرده و پسر به دختر پیشنهاد ازدواج کرده بود، خشم رژیم را برانگیخت و موجب دستگیری و آزار آنان توسط عوامل حکومتی شد که چرا شادی کرده اند، چرا ابراز عشق نسبت به یکدیگر کرده است و چرا در برابر چشمان دیگران، همدیگر را در آغوش گرفته و بوسیده اند – امری که در همه کشورهای متمدن دنیا بسیار رایج است و موجب شادمانی و استقبال همگان می شود. ولی در رژیم ایران، حتی عشق را هم می خواهند به شمشیر بکشند.

صحنه ابراز عشق و پیشنهاد زناشویی این دختر و پسر جوان ایرانی، در شبکه های اجتماعی انتشار یافت و خشم مقامات عبوس حکومت را شعله ورتر کرد.