سخن کوتاه

علی خامنه ای در مراسم اعطای مهمترین نشان نظامی ایران به قاسم سلیمانی، آرزو  کرد که او به نوشیدن شربت شهادت نیز نائل آید. تصور نمی رود که منظور خامنه ای آن بود که این فرد جنایتکار از سر راه او برداشته شود، در غیر این صورت او را به دریافت عالی ترین نشان نظامی دوران سلطنت در ایران مفتخر نمی ساخت.

خامنه ای آرزو کرد که سلیمانی شهید شود تا به باور برخی، به بهشت برسد و در آن جا هفتاد و دو حوری در انتظارش هستند و از چشمه ها شراب بیرون می اید و از رودخانه ها شراب جاری می باشد و از آسمان باران شراب می بارد.

چه آرزویی بهتر از این؟

ولی ایرانی اصیل مرگ کسی را نمی طلبد، بلکه همیشه آرزو دارد که همگان عمر دراز و نیکبخت باشند و کسی کشته نشود و کسی را نکشد. زیرا زندگی است که مقدس است و نه مرگی که پس از آن هیچ کس نمی داند چه چیز نهفته است!

شاید هم یک قبر سرد و سیاه، و نه بیشتر!