سخن کوتاه

می کوشند مردم ایران را گدا و گشنه نگاه دارند، تا همیشه به حکومت وابسته باشند و علیه آن خیزش نکنند. اعلام کرده اند که پول ندارند به مردم یارانه بدهند و به جای پول نقد، کالای ضروری بین مردم توزیع خواهند کرد. اعطای پول نقد به بودجه ای به مبلغ ده هزار میلیارد تومان نیاز دارد. چنین پول کلانی را از کجا بیاورند؟ به جایش روغن و چای و برنج و غیره می خواهند بدهند. کشور ثروتمند ایران را به دوران جنگ جهانی دوم باز گردانیده اند و این در حالی که کشورهای دیگر دو اسبه به سوی تامین آرامش و آسایش ملت های خود پیش می روند.