سخن کوتاه

حسن روحانی در اظهارات اخیرش می‌گوید که اگر او دل دولت آمریکا به حالم ملی مردم ایران می سوخت دست کم برای یاری رسانی به آسیب دیدگان سیل مدت یک سال تحریم های اقتصادی را متوقف می گذاشت.

 به حسن روحانی باید گفت که اگر رژیم ایران دلش به حال مردم آسیب دیده می سوخت دسته  کم  یک سال فعالیت های تروریستی  و فتنه گری ها را متوقف می کرد و پولی که به گروه‌های ترور داده می شود را صرف رسیدگی به  آسیب دیدگان می ساخت و از وارد کردن مزدوران عراقی و لبنانی و افغانی برای سرکوب ملت ایران خودداری می ورزید.

 چه کسی دلش برای مردم ایران واقعا می سوزد؟