سخن گوتاه

بله، خمینی راست می گفت و خامنه ای هم راست می کوید، وقتی می گوید “آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند”. همه غلط ها را رژیم ایران و رهبران نابخرد آن می کنند. ببینید مملکت را به چه روزی انداخته اند.