سخن کوتاه

خبرگزاری فارس از قول کارشناسان اقتصادی خود می نویسد: «افزایش نرخ ارز، با هیچ سیاست اقتصادی قابل درک نیست». آن کارشناس برود و درس اقتصاد بخواند تا بداند که اوضاع اقتصادی از شرائط سیاسی کشور تاثیر می پذیرد و وقتی ملت می بیند که دولت و حکومت در حال فروپاشیدن است، می خواهد به هر شیوه ممکن، ارزش پول خود را تا آن جا که می تواند حفظ کند.