سخن گوتاه

دفتر مقام معظم رهبری، ولی فقیه، ولی مطلقه فقیه، امام علی خامنه ای، از جوانان ایران پرسیده است که رمز بقای حکومت و ماندگاری آن د رچیست – و از جوانان پاسخ خواسته است. پاسخ به این پرسش بسیار ساده است و آن این که، رژیم چهل سال دوام آورده، به خاطر آن که مردم را سرکوب کرده، آزادی بیان را از آن ها گرفته و بر سرنیزه تکیه داشته است. اگر جرات دارند، فقط برای یک روز سپاه پاسداران و بسیج و لباس شخصی ها و دیگر نیروهای مسلح حکومت را از خیابان جمع کنند تا ببینند چند میلیون نفر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر خواهند داد. حکومتشان بر سرنیزه تکیه زده و با سرکوب زنده مانده است. ولی آمده است که “حکومت با کفر می ماند، ولی با ظلم از میان می رود”. ظالمان تاریخ، همیشه نابود شده اند.