سخن گوتاه

مقامات حکومت اسلامی ایران می گویند که از تعهدات خود در چارچوب برجام، گام به گام عقب خواهند نشست، ولی در برجام می مانند و مایل به ادامه آن هستند. سران رژیم می دانند که خروج کامل و رمسی از برجام موجب خواهد شد که شورای امنیت اصل هفتم را در مورد سرکشی های رژیم ایران تصویب کند که به موجب آن، کشورهای جهان می توانند رژیم ایران را مورد حمله نظامی قرار دهند – و حکومت نمی خواهد به چنین مرحله خطرناکی برسد.

از یک سو می خواهند ظاهرا در برجام بمانند، و همزمان، گام به گام از آن خارج شوند. در زبان های اروپایی، درباره این وضع می گویند که طرف می خواهد کیک را تا آخرین تکه بخورد و در همان حال می خواهد آن را درسته نگاه دارد. چنین وضعی، ناشدنی است!