سخن کوتاه

احمدی نژاد در آخرین پیام خود می گوید: «متاسفانه امروز در کشور ما عدالت مهجور است و دستگاه قضایی که باید محور و پایه گذار عدالت باشد، به طور کامل از این مسیر خارج شده است». آیا از روزی که یاران احمدی نژاد را توقیف کرده اند، عدالت از مسیر خارج شده و یا آنکه ستم و سرکوب با “انقلاب اسلامی” همزاد است؟