سرنوشت ملت ایران چه خواهد شد و چگونه می توان از ستم رهایی یافت؟ گفتگوی آقای منشه امیر با دکتر تقی زاده

ایران به کجا می رود و تا چه هنگام این مصیبت ملت ایران ادامه خواهد یافت. اکنون همگان به این باور رسیده اند که رژیم کنونی در آستانه فروپاشی قرار دارد و ممکن است ناگهان فرو پاشد. ولی برخی دیگر نیز می گویند که حاکمان کنونی به آسانی تسلیم خواست مردم نخواهند شد و صحنه را ترک نخواهند گفت زیرا اگر قدرت را از دست بدهند، مکانی خارج از ایران وجود ندارد آن ها را در خود به صورت مطمئن پناه دهد و سقوط رژیم ممکن است مرگ آنان را حتمی سازد.

این یکی از عللی است که روشن میسازد چرا سران حکومت برای خاموش کردن خشم مردم و صدای آنان، از هیچ جنایتی رویگردان نیستند و حتی با گلوله های سربی مردمان اصفهان را که به نبود آب اعتراض می کنند، هدف قرار می دهند.

ایران چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا خواهد توانست از حکومت کنونی رهایی یابد؟ چگونه رسیدن به این هدف میسر خواهد شد و چه آینده ای در انتظار ملت ایران است؟

این ها پرسش هایی بود که با دکتر رضا تقی زاده در میان گذاشتیم که پاسخ های وی می تواند برای علاقمندان جالب باشد: