آنچه می شنوید سرود ملی اسرائیل است که سربازان، دختر و پسر از واحدهای مختلف آن را می سرایند.
در این سرود ملی گفته شده که یهودیان دو هزار سال در انتظار بازگشت به “صیون” (صهیون) یعنی سرزمین اسرائیل بوده اند و امروز این آرزوی دیرین برآورده شده است.