سرویس امنیت داخلی اسرائیل ۲۵۰ توطئه تروریستی را شناسایی و خنثی کرده است

ناداو ارگامن رئیس شاباک (سرویس امنیت داخلی اسرائیل)

رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک)  می گوید که تشکیلات وی توانسته است در ظرف شش ماه اخیر ۲۶۰ توطئه تروریستی علیه امنیت اسرائیل را کشف و خنثی کند. این اطلاعات نشان می دهد که سرویس امنیت داخلی اسرائیل با چه مهارتی توانسته است از فعالیت گروه های تروریستی آگاه شود تا بتواند شماری از آن ها را خنثی کند.

در سال های اخیر، “ترور فردی” رواج یافته، به این معنی که یک فرد فلسطینی، خود تصمیم به انجام عملیات آدمکشی می گیرد – و این در حالی که در گذشته انجام عملیات تروریستی، در مرکز سازمان های طراحی می شد و گروه های تروریستی انجام آن را به عهده می گرفتند.

اگر یک فرد تصمیم به تروز می گیرد، بریا سازمان های اطلاعاتی بسیار دشوار است او را از پیش شناسایی و بازداشت کنند.

رئیس شاباک، ناداو ارگامن، در سخنرانی خود فاش ساخت که توطئه های خنثی شده عبارت بوده اند از سوءقصد انتخاری، چاقو کشی، ربودن سربازان اسرائیلی و تیراندازی به سوی شهروندان. ولی بسیاری از این توطئه ها، پیش از آن که به مرحله اجرا برسد، توسط شاباک شناسایی و خنثی شده است.

ناداو ارگامن در دنباله سخنان خود گفت: این دستاورد شاباک در شناسایی توطئه های تروریستی و خنثی کردن به موقع آن ها، از یک سو مدیون استعدادهای سطح بالای افرادی است که مامور حفظ امنیت کشور هستند و از سوی دیگر مرهون تکنولوژی پیشرفته ای است که اسرائیل برای کشف توطئه های تروریستی به کار می گیرد.

رئیس شاباک گفت که تشکیلات تحت سرپرستی او سازمانی است که مرتبا بر تجربیات خود می افزاید و امور بیشتری را می آموزد و با به کارگیری شیوه های ابتکاری، می کوشد رسالت خود را که همانا تامین امنیت داخلی در برابر ترور فلسطینی و خطرات دیگر است، به خوبی انجام دهد.