2 دیدگاه‌

  1. سردادن شعار علیه رهبر ایران از سوی طرفداران احمدینزاد ریشه میکیرد . احمدینزاد فردی بسیار خطرناک است که با تکیه بر نیروی فراقانونی و قدرت گرا و تمامیت خواه سپاه کسی را یارای مقابله با وی نیست و غلیرغم افشای انهمه دزدیها و بی قانونیها تاکنون کسی جرات دستگیری وی را نداشته و درزمان ریاستش سپاه را بر تمام ارکان کشور مسلط کرده و حقوق انها را بسیار افزایش داده تا از وی حمایت کنند!

Comments are closed.