سعید جباری(تحلیلگر سیاسی):منشور مهسا یک سند تاریخی است.مهم عبور از رژیم است و شاهزاده رضا پهلوی به این روند کمک میکند