سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل:نظر استاد امیر طاهری و کاملیا انتخابی فرد