سفر مقام های سیاسی به اسرائیل:تحلیل آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال