سفیراسرائیل درسازمان ملل:ایرانیان بیگناه اعدام می‌شوند اما امیرعبداللهیان اینجا در سازمان ملل درباره زندگی میگوید