سفیر اسرائیل در آلمان از دولت خانم مرکل خواستار شد حزب الله لبنان را سازمان تروریستی بداند

سفیر اسرائیل در بن، جِرِمی ییساخاروف از دولت آلمان یک بار دیگر خواستار گردید که فعالیت حزب الله را در آن کشور ممنوع سازد

اسرائیل یک بار دیگر از دولت آلمان خواستار گردید که حزب الله لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد. ولی دولت بن هنوز نسبت به این درخواست اسرائیل واکنشی نشان نداده است. سفیر اسرائیل توضیح داده که حزب الله نه تنها یک گروه تروریستی است که به کشتار بیگناهان دست می زند، بلکه یهودستیزی و تنفر از اسرائیل را نیز در آلمان ترویج می دهد و در واقع یکی از عوامل بالا رفتن گرایش های یهود ستیزانه و افزایش موارد تعرض به یهودیان در آلمان می باشد.

سفیر اسرائیل در بن، جِرِمی ییساخاروف از دولت آلمان یک بار دیگر خواستار گردید که فعالیت حزب الله را در آن کشور ممنوع سازد. ولی دولت بن به خاطر داد و ستد نزدیکی که با حکومت اسلامی ایران دارد، این درخواست اسرائیل را نادیده گرفته است.

مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) هفته پیش قطعنامه ای تصویب کرد که در آن از دولت خواستار شده حزب الله را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد و فعالیت آن در آلمان را ممنوع سازد.

سفیر اسرائیل از این قطعنامه حسن استقبال کرد و گفت که این قطعنامه در زمان بسیار مناسبی تصویب شده و دولت آلمان باید آن را به اجرا گذارد.

در جریان مباحثات مجلس نمایندگان آلمان، خانم اِوا هویگِل عضو پارلمان گفت که چنین اقدامی، یکی از ضرورت ها برای مبارزه با یهودستیزی در داخل آلمان است.

از دو سال پیش که آلمان به حدود یک میلیون نفر پناهجو از کشورهای اسلامی و به ویژه از سوریه اجازه اقامت داد، موارد یهودستیزی در آن کشور نیز افزایش یافته که یک عامل آن، گرایش های اسلامی پناهجویان است، ولی عامل دوم، شدت گرفتن گرایش های نژادپرستانه افراد نئونازی در آلمان است که در اقدامات خود علیه پناهجویان، یهودیان را نیز هدف قرار داده اند.

دولت آلمان برای تربیت پناهجویان و مبارزه با یهودستیزی بودجه های اختصاص داده، ولی جامعه یهودی آلمان این اقدامات را کافی نمی داند.