سفیر پیشین ایران در مسکو به دولت توصیه کرد “باکو را از خود نرانید” و “کیهان تهران” خواستار محاکمه او شد

افشار سلیمانی دیپلمات ورزیده حکومت ایران که در گذشته سفیر در مسکو بوده، در یادداشتی در روزنامه “اعتماد ملی” خطاب به حکومت و در رابطه با بحران سیاسی ایجاد شده با جمهوری آذربایجان مقاله ای با عنوان “باکو را از خود نرانید” انتشار داد.

افشار سلیمانی تائید می کند که علت آغاز این بحران، ورود کامیون های حامل بار برای ارمنستان به ناحیه ای بود که آذربایجان آن را بخشی از خاک خود می داند و از کامیون ها مطالبه مالیات عبور کرده است.

او گفت که حتی سفارت ایران در باکو، این تذکرات و اعتراض های مکرر دولت آذربایجان را نادیده گرفت و پاسخی به آن نداد. این، رفتاری بیار بدور از قواعد دیپلماتیک و روابط بین کشورها می باشد.

او یادآور شد که وقتی دولت آذربایجان بارها به رژیم ایرن اعتراض شفاهی کرد و حتی یادداشت کتبی فرستاد، مقامات تهران همه آن را ندیده گرفته و نسبت به آن بی اعتنایی کردند

روزنامه کیهان تهران، که بازتاب دهنده دیدگاه ها و خواسته های علی خامنه ای شمرده می شود، در یادداشتی در شماره امروز خود، خواسته است که افشار سلیمانی سفیر پیشین حکومت در مسکو، به خاطر دیدگاه خود در رابطه با آذربایجان، نکوهش گردیده و حتی مورد محاکمه و بازخواست قرار گیرد.

کیهان ادعا کرد که افشاری، در بیان این دیدگاه ها در رابطه با آذربایجان، در واقع از اسرائیل خط گرفته و به همین علت نیز باید او را به مجازات رساند.

افشار سلیمانی نوشته بود که بی اعتنایی حکومت ایران به اعتراضات دولت آذربایجان بود که اختلاف و نزاع کنونی را آبیاری کرد و مسؤولیت بحران را به دوش رژیم ایران انداخت.

سفیر پیشین حکومت ایران در مسکو، در مقاله خود نوشته بود که مانور نظامی سه جانبه آذربایجان – ترکیه و پاکستان، که حکومت ایران آن را بهانه ای برای ایجاد تنش قرار داده، اصلا ربطی به ایران ندارد ودور از مرزهای ایران برگزار شده است.

افشار سلیمان در پایان یادداشت خود نوشته بود که اینگونه واکنش های رژیم ایران است که ممکن است دولت آذربایجان را نسبت به رفتار همسایه جنوبی خود حساس سازد.

رسانه های حکومتی در ایران، در روزهای اخیر به یک ترفند تبلیغاتی دیگر نیز دست زدند و آن انتشار سخنان یک عضو پارلمان باکو می باشد که ظاهرا ایران را مورد تهدید و هشدار قرار می دهد. در این سخنان به حکومت اسلامی ایران درباره فتنه گری هایش در آذربایجان هشدار داده شده است. ولی معلوم می شود که این سخنان چهار سال پیش در جریان یک مصاحبه انجام شده و ارتباطی با بحران امروزی ندارد و رژیم ایران با انجام این فریبکاری قصد منحرف ساختن افکار عمومی و تحریک مردم به خصومت را آذربایجان بوده است.